XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK A

(Mt 18, 21-35)
Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?” Jezus mu odrzekł: „Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu”.

„Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani” (Mt 5:9)
Siostry i Bracia w Chrystusie Panu
W imię Boże przed kilkunastoma dniami , rozpoczęliśmy europejską peregrynację wizerunku
świętego Charbela i Jego świętych relikwii. W dzisiejszą niedzielę ,w przededniu święta
podwyższenia Krzyża Świętego, rozpoczynamy ostatni tydzień poprzedzający powitanie
relikwii świętego i Jego wizerunku na ziemi polskiej.
Nasze oczekiwanie i pełna pobożności atmosfera modlitewna, jest zamącana poprzez nikomu
niepotrzebne akty niechęci, które nie mają nic wspólnego z troską o Ewangelię Chrystusa i
rozwój Jego świętego Kościoła. Z nieukrywanym zażenowaniem, stajemy się niechcący
świadkami gorszących zachowań , które bardziej przypominają walkę korporacyjną, niż troskę
o zbawienie dusz wiernych, którym mamy wspólnie pomagać w drodze do wieczności.
Warto, szczególnie dzisiaj, kiedy nasz Pan w Ewangelii zachęca nas do przebaczenia tym,
którzy nam źle życzą, przypomnieć sobie, że nikt z nas nie ma monopolu na „zarządzanie
świętością”. Świętość nie jest wartością materialną . Nie jest przypisana do żadnego jednego
wyznania, ale świętość pochodzi od Boga i jest nam dana przez Niego jako jeden z
najcenniejszych darów .
Nikt więc nie ma prawa by poprzez swe pisane, czy też wypowiadane zakazy i ograniczenia,
stawać świętości na drodze, budując tym samym barykady niechęci. Takim stawanie na drodze
do świętości, są te nieuzasadnione przestrogi i ostrzeżenia przed przybywającym do naszej
Ojczyzny misjonarzem wiozącym z takim trudem i miłością wizerunek świętego Charbela.
Zamiast tego, uklęknijmy dzisiaj razem tam, gdzie jesteśmy, przed Chrystusem i poprośmy o
przebaczenie. Prośmy by nam przebaczył i byśmy nauczeni Jego miłością, umieli sobie
nawzajem okazywać więcej miłości i ludzkiej zwykłej sympatii. Nie demontujmy
Chrystusowego Kościoła . Nie niszczmy Królestwa Bożego na oczach wiernych , którzy z coraz
większą trwogą patrzą na te gorszące zachowania.
Nie wolno nikomu z nas zapomnieć, że świętość jest darem Bożym, ponad wyznaniowym. Nikt
z nas nie może stawać nikomu na drodze do świętości . Takiego prawa nie dał nikomu z nas
Chrystus. Mamy być apostołami miłości , prowadzącymi wiernych ku świętości. Apostołami
pokoju Bożego , niosącymi miłość i uczącymi wzajemnego szacunku. Mamy budować pokój ,
czynić pokój Boży w naszych sercach i sercach wiernych szukających Boga.
Najdroższe Siostry i Bracia
Chrystus wszystkich nas powołuje do świętości a tym samym wszystkim nam daje równe prawo
do tego, byśmy mieli dostęp do Niego, jak również do Jego Najświętszej Matki i świętych. To
właśnie ich czcimy jako tych , dzięki którym łatwiej nam dostrzec potrzebę dążenia do osobistej
świętości w naszym życiu. Dlatego tak bardzo gorszą słowa, w których zakazuje się wspólnej
modlitwy oraz próbuje dawać zgodę, by kapłan czy osoba świecka mogła mówić o świętym,
takim czy innym . W przepowiadaniu Ewangelii jedynym który nas powołuje jest sam Jezus
Chrystus . Żaden kapłan ważnie wyświęcony, posiadający jurysdykcję swojego biskupa nie
potrzebuje żadnej innej zgody by nieść Ewangelię i być świadkiem, by nawracać i wieść Lud
Boży do Boga drogą świętości tych, których sam Bóg za ich dobre i święte życie, ustanowił
świętymi na wieki.
Drodzy Bracia
Porzućcie niechęć, porzućcie lęk . nasz Pan Jezus Chrystus jest z nami wszystkimi. Nie
jesteśmy ani wrogami ani niechcianymi „samatytanami”. Wszyscy jesteśmy dziećmi Boga w
Trójcy Jedynego. Jesteśmy chrześcijanami i katolikami. Szanujmy się wzajemnie , czyniąc
pokój Boży. Odrzućcie to wszystko co oddala Was od Chrystusa. Nie traktujcie Kościoła jak
korporacji dbającej jedynie o mamonę a nie wartości duchowe. Takie praktyki zawstydzają i
trwożą i nie tylko nas, ale wywołują również wielki duchowy wstrząs i sprzeciw Piotra naszych
czasów – papieża Franciszka , który z jakże ogromnym ciepłem i wielkim sercem otwiera
każdego dnia drzwi Kościoła dla wszystkich, którzy pragną wielbić Boga, którzy wyznają tę
samą świętą wiarę i miłością otaczają Matkę Najświętszą oraz rzesze świętych .
W tym szczególnym momencie naszego życia, proszę byśmy nie budowali już kolejnych
murów ogradzających nas od siebie . Byście nie zabraniali nikomu, kto tylko tego zechce by
się mógł wspólnie pomodlić z każdym katolikiem czy chrześcijaninem. Dajmy świadectwo
prawdzie ,że ekumenia i wzajemny szacunek nie są tylko hasłem powiewającym na sztandarze
tygodnia modlitw o jedność, ale jest dążeniem wynikającym z samej troski naszego Pana ,
byśmy stanowili jedno.
Zamiast niechlubnej twórczości, której owocem są komunikaty i ostrzeżenia, zechciejmy pójść
ramię w ramię za przykładem właśnie naszych wspólnych świętych , świętego Pawła Apostoła,
świętego Jana Pawła II , świętego Charbela. Bierzmy również przykład z Piotra naszych czasów
– papieża Franciszka, który szuka tego co zaginęło, by jak najbardziej przybliżyć wszystkich
do Boga. Pamiętajmy , że bariery, niechęć czy wrogość są narzędziami złego ducha i nie mają
nic wspólnego z Chrystusem i Jego Ewangelią .
Prośmy w tym czasie szczególnie świętego Charbela by wprowadził wraz ze swoim
przybyciem w świętym wizerunku pokój , Boży pokój , tak bardzo potrzebny nam wszystkim
w tych trudnych czasach .
Bądźmy więc wierni Chrystusowi i Jego Świętej Ewangelii, w której uczy nas miłości ,
otwartości na potrzeby i pragnienia drugiego człowieka. Nie uczy nas niechęci i zawiści a takie
emocje przebijają z niektórych tekstów i wypowiedzi ostrzegających przed wspólnym
przeżywaniem w modlitwie, peregrynacji wizerunku i relikwii świętego Charbela.
Siostry i Bracia
Świeci są skarbem całego Chrystusowego Kościoła a świętość sama w sobie jest Boską
uniwersalną wartością, łaską daną od Boga.
Dlatego z największą pokorą, ale również wielką radością, oczekujemy chwili przybycia do
naszej Ojczyzny, jako tego wielkiego skarbu, relikwii świętego Charbela oraz jego wizerunku
– figury , uświęconej tysiącami modlitw i intencji, które były zanoszone do Boga za
pośrednictwem świętego Charbela przy Jego figurze.
Na spotkanie z tym niezwykłym świętym pragnę Was zaprosić. Niech te nadchodzące dni staną
się chwilą dla lepszej odnowy ducha, dla budowania szacunku, zburzenia wstydliwie
budowanych barykad niechęci względem siebie.
Rozpoczynamy pobożne przeżywanie miesiąca szczególnej modlitwy za pośrednictwem Matki
Bożej i świętego Charbela.
Dlatego zapraszam Was wszystkich już za tydzień, w niedzielę 20 września, byśmy powitali
świętego Charbela w na ziemi Polskiej . Uczynimy to w Waszym imieniu przyjmując
wizerunek świętego wraz z relikwiami w naszej biskupiej kaplicy pod wezwaniem
Najświętszego Sakramentu w Miliczu, gdzie pozostanie aż do 18 października. Bez względu
na to czy jesteś osobą duchowną czy świecką , czy jesteś rzymsko katolikiem, katolikiem
narodowym czy chrześcijaninem innego wyznania, czy też wyznawcą innej religii. Bez
względu na to każdy z Was może swobodnie i bez ograniczeń przychodzić, by wypraszać za
przyczyną tego niezwykłego świętego mnicha z Libanu potrzebne dla siebie i bliskich łaski.
Przeżywać będziemy wspólne modlitwy , medytacje, adoracje Najświętszego Sakramentu w
obecności świętego . W tym czasie zapraszamy Was całymi rodzinami, przedstawicieli Parafii
z Polski. Przyjeżdżajcie z dziećmi, przyjeżdżajcie ze swoimi chorymi potrzebującymi modlitwy
i Bożej łaski. Przyjeżdżajcie jako małżeństwa. Otwieramy podwoje kaplicy na młodych i
starszych , wierzących , szukających Boga i tych wątpiących . Nie zamkniemy drzwi przed
żadnym kapłanem katolickim ani żadnym człowiekiem, który pragnie spotkać Boga i dotknąć
relikwii świętego, który dla tak wielu wyprosił cudowne uzdrowienia, tak wiele małżeństw
uratował przed rozpadem i pomógł w rozwikłaniu życiowych węzłów po ludzku niemożliwych
do rozwiązania.
W tym czasie przeżyjemy również nasze kapłańskie spotkania . Spotkania modlitewne , otwarte
również na kapłanów z Kościoła Matki. To wszystko po to, by wypełnić przestrzeń naszego
życia świętością , by nasycić nasze serca Jego przykładem i pomocą , szczególnie teraz kiedy
świat tak bardzo cierpi z powodu ciężkiego kryzysu autorytetu.
Proszę Was Siostry i Bracia , byśmy zjednoczyli się wokół Chrystusa wraz z Maryją ,ze
świętym Charbela, z Ojcem świętym Franciszkiem i tymi wszystkimi , którzy prawdziwie
wierzą w Boga . Na te chwile duchowych uniesień niech nam błogosławi Bóg w Trójcy świętej
Jedyny.
W Wigilię Podwyższenia Krzyża Świętego
13 września 2020 A.D.
Biskup Adam Rosiek
Pierwszy Biskup
Katolickiego Kościoła Narodowego

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*